GOK Doelstellingen

In 2011 werd de derde cyclus van G(elijke) O(nderwijs) K(ansen) in onze school afgerond. Momenteel zit de PTS in een overgangfase naar de vierde cyclus. Uit de voorgaande jaren is er een visie op het GOK-beleid in onze school gegroeid.  Deze visietekst resulteerde ondermeer uit een bevraging bij het voltallige personeel van onze school. De krachtlijnen van deze visie zullen het schoolbeleid van de volgende jaren mee bepalen. Zo wordt GOK een belangrijk instrument voor interne kwaliteitszorg in een permanente zoektocht naar het maximaliseren van de onderwijskansen voor elk kind.

Algemene visie en prioritaire thema’s

Als school vinden wij het belangrijk dat elke leerling de kans krijgt om een zo positief mogelijke schoolloopbaan te doorlopen. Wij vinden het dan ook van prioritair belang dat wij een brede zorg voor hen dragen. Wij zijn er ons van bewust dat elke ouder het beste wil voor zijn kind. Ook als school willen wij dat doel nastreven. 

Onze school ligt in Eisden (Maasmechelen). Deze gemeente wordt gekenmerkt door een groot aantal allochtone jongeren. Dit maakt dat ook onze schoolpopulatie erg multicultureel is. Daarom willen wij een school zijn waar iedereen met elkaar samenleeft en samenwerkt en dit in wederzijds respect. Open communicatie, rechtstreekse dialoog en het zien van elke leerling als individu zijn enkele factoren die wij hoog in het vaandel dragen. Onze school heeft traditioneel altijd al veel aandacht besteed aan en inspanningen gedaan voor de zwakkeren in de samenleving, voor de leerlingen die om welke reden dan ook met minder kansen aan hun schoolloopbaan beginnen.

Tijdens onze vorige GOK-cycli hebben wij onze focus op de minder kansrijke leerlingen op systematische, gestructureerde en doordachte manier trachten vorm te gegeven. Als aanloop naar de 4de cyclus hebben wij dit echter nog meer gesystematiseerd en worden de verschillende doelstellingen op meerdere niveaus weergegeven.
Onze prioritaire thema’s in de voorbije jaren waren ‘Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden’, ‘doorstroming en oriëntering’én ‘taalvaardigheid’. Op deze vlakken zijn de voorbije jaren acties ondernomen die ondertussen in het beleid werden opgenomen. Uit de voorbije jaren kwamen een aantal vernieuwende en verrijkende initiatieven naar boven. Uit de bevraging bij het lerarenteam in de overgangsperiode naar cyclus 4 bleek echter dat er nog verbeterpunten zijn om het GOK-beleid binnen onze school nog meer te optimaliseren. Wij bouwen voort op de ervaring en de resultaten van de voorbije cycli en trachten onze actieplannen voor eerste en tweede/derde graad zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Op die manier streven wij naar een geïntegreerd GOK-beleid met transparantie en duidelijkheid voor zowel ouders, leerlingen als leerkrachten.

Om de prioritaire thema’s (en specifieke accenten binnen elk thema) en vooral de concrete actiepunten te bepalen, vertrokken we van een beginsituatieanalyse (BSA). Verder hielden wij ook rekening met de resultaten van de vorige GOK-doorlichting (2010 - 2011). Op het vlak van ‘Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden’ (eerste graad) hadden wij de indruk dat initiatieven uit de vorige GOK-cyclus (bv. leerzorg) nog kunnen worden bijgestuurd en geoptimaliseerd en dat er nog heel wat mogelijkheden tot preventie en remediëring zijn. Vooral de doorstroom van informatie rond deze problematiek van en naar leerkrachten/ouders is nog een groot werkpunt. Daarnaast blijkt ook vraag te zijn naar een betere analyse samen met de leerlingen van taken/toetsen/examens. 
Uit de beginsituatieanalyse is verder gebleken dat wij behalve aan deze al min of meer vertrouwde thema’s vooral extra zorg moeten besteden aan doorstroming en oriëntering, zowel op school-, leerkrachten-, als leerlingenniveau. Voor onze school is het van belang om in te zetten op leerlingen te leren een bewustere keuze van studierichting te maken. Of bewust kiezen in het algemeen. Op leerkrachtniveau dienen we meer aandacht te besteden aan doorstroming van gegevens naar leerkrachten en begeleiders over de graden heen. Ook op het moment dat leerlingen in onze school binnenstromen (al dan niet aan het begin van het schooljaar) zal er een duidelijke intake moeten plaatsvinden zodat wij als school een duidelijk beeld hebben van deze leerling. Op die manier zullen wij meteen kunnen bepalen of de gemaakte keuze al dan niet de juiste keuze is. De leerling zal zich ook beter voelen als hij zich vanaf het eerste moment in de school welkom voelt.

Onze visie op ‘Doorstroming en oriëntering’ en  ‘Oriëntering bij in- en uitstroom’

Wij willen het aantal leerlingen met een optimale studiekeuze vermeerderen, ouders en leerlingen van in het eerste jaar een zo goed mogelijke/doordachte studiekeuze laten maken.

Wij willen leerlingen en hun ouders optimaal begeleiden zodat zij een verantwoorde studie- en beroepskeuze maken, rekening houdend met hun talenten en mogelijkheden en rekening houdend met de adviezen van de klassenraad.

Rekening houdend met deze visie en vanuit onze analyse willen we naar de toekomst toe vooral bijkomende acties uitwerken op het vlak van ons inschrijvingsbeleid, de begeleiding van het studiekeuzeproces van de leerlingen, een efficiënte voorbereiding van de delibererende klassenraden, het formuleren van duidelijke adviezen op het rapport, …

Onze visie op ‘Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden’ en ‘Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen’

Wij willen de motivatie voor ontwikkelen en leren bij elke leerling verhogen maar ook de ontwikkeling en/of de leerwinst bij elke leerling maximaliseren door leerlingen te boeien met krachtige lessen die hen uitdagen om actief deel te nemen en een maximale leerwinst te halen uit activerende werkvormen. Daarnaast zal er ook meer aandacht besteed moeten worden aan de intake van de nieuwe leerlingen op welk moment en niveau dan ook.

Rekening houdend met deze visie en vanuit onze analyse willen we bijkomende acties uitwerken die onze leerzorg optimaliseren en hierbij verder trachten te evolueren naar een gedeelde verantwoordelijkheid op het vlak van remediëring (door de leerling zelf, de vakleerkracht, het team van leerzorg, …)

Wat de preventie en aanpak van mogelijke gedragsproblemen betreft zoeken we een evenwicht tussen maatregelen die het welbevinden van de leerling willen verhogen (bv. Tweedaagse reis naar Parijs, PTS-cup…) en een consequente, herstelgerichte aanpak van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.