OKAN

Binnen onze school kunnen ook anderstalige nieuwkomers terecht. Het onthaalonderwijs heeft tot doel leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in het Vlaamse onderwijssysteem.

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.
De opleiding van deze leerlingen verschilt in zekere mate van de andere onderwijsvormen omdat de nadruk ligt op het Nederlands leren. Toch is er ook aandacht voor sociale vaardigheden, sport en handvaardigheid.

Binnen onze school zal men trachten de leerlingen te begeleiden in hun keuzeproces naar een vervolgopleiding. Hiervoor werkt de school nauw samen met het CLB en enkele vervolgschoolcoachen. Bovendien organiseert de school een snuffelstage van enkele dagen zodat de leerling naar het einde van het schooljaar kan meedraaien in het reguliere onderwijs, binnen de richting waar zijn interessesfeer naartoe gaat.

OPLEIDING

Nederlandse vaardigheden 24u/week *
Lichamelijke opvoeding 2u/week
Sociale vaardigheden 1u/week
Crea 1u/week

* In de hogere niveaus worden enkele uren Nederlands vervangen door ICT en basisvaardigheden wiskunde.