TAALVISIE

Het taalbeleid op de PTS

Het taalbeleid op onze school is een beleid dat in ontwikkeling is. Er worden tal van stappen ondernomen die in de loop van het proces zullen worden uitgebreid en bijgestuurd waar nodig. Het taalbeleid wordt gedragen door de directie en alle personeelsleden van de school. Leerlingen die les volgen in de PTS gaan akkoord met het taalbeleid en werken hier actief aan mee.

Er worden zoveel mogelijk acties ondernomen om de taalachterstand bij leerlingen weg te werken en op die manier de schoolse taalvaardigheid te vergroten. De school benadrukt het belang van het beheersen van het Nederlands voor de verdere (school)loopbaan.

De school respecteert de moedertaal van elke leerling. Dit houdt in er dat er geen sancties zullen worden genomen als een leerling een andere taal spreekt dan het Nederlands buiten de schoolomgeving (onderweg, speelplaats, bus,…). Tijdens de lessen (zowel klasgebonden als extramuros) en binnen de schoolmuren wordt er van de leerlingen verwacht dat ze Nederlands praten.

Alle personeelsleden van de school zijn op de hoogte van het taalbeleid, ondersteunen dit en werken hier actief aan mee (dit zowel preventief, remediërend als vakoverschrijdend). Indien een leerling zich niet houdt aan de afspraken van het taalbeleid kan dit leiden tot negatieve resultaten op taken/toetsen of HIO.

De school onderneemt tal van acties om leerlingen bewust te maken van het belang van het Nederlands:

  • werken aan correct taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk
  • leren presentaties geven a.d.h.v powerpoints, ook in BSO-onderwijs
  • juiste benaming van de materialen waarmee gewerkt wordt in de werkplaatsen gebruiken (verzamelen in een bundel met foto’s en de correcte benaming…)
  • gebruik maken van een huiswerkschrift indien gewenst
  • werken met taalspellen
  • maken van een stripverhaal in groepsverband
  • werken met schooltaalwoorden (vb. tijdens de themaweken)
  • remediërend werken bij leerstoornissen op taalgebied